Topraklar El Değiştiriyor (2)

Topraklar El Değiştiriyor (2)

Hasan Macit yazdı
“Cumhuriyetin ilanından AKP iktidara gelinceye kadar (1923-2003) geçen 80 yılda yabancılara 11 milyon metrekare toprak satılmıştır. AKP iktidarının ilk on yılında 136 milyon metrekare toprak satılmıştır. Daha sonraki yıllarda yabancılara satılan topraklarla ilgili bilgiler gizlendiği gerçek sayılara ulaşılamamaktadır.”

AKP iktidarının ilk aylarında, çok önemli üç yasada değişiklik yaptı.

*İlk düzenlemeyi vergi yasasında yaptılar. Vergi yasalarında yer alan “Nereden buldun?” sorgulamasını kaldırdılar. Resmi Gazetenin 9 Ocak 2003 tarihli sayısında yayınlandı.

DSP İktidarında çıkarılan “Nereden Buldun?” yasası olarak bilinen, kanıtları ile belgelendirilemeyen edinilmiş mallara vergi ve ceza yaptırımları vardı.

Vergi yasasındaki değişiklikle, vergilendirilmemiş ve yasal yollardan edinilmemiş, kaynağı belli olmayan mallarla ilgili araştırma yapılması, vergi ve ceza uygulamalarını kaldırdılar. Hırsızlık, soygun rüşvet ve yolsuzluklarla mal edinmenin önü açılmış oldu.

Acaba; bugünlerde kaynağı belli olmayan sermaye birikimi olanların araştırılmasını önlemek için miydi?

                                                                        ***

*İkinci düzenlemeyi kamuoyunda “İş güvencesi” yasası olarak bilinen yasayı değiştirmek oldu. İş Güvencesi yasasının meclisteki görüşmelerini dönemin başbakanı Ecevit hastalığına rağmen sabaha kadar izleyerek çıkartmıştı. İşçilere çalışma güvencesi sağlamaktaydı.

AKP; İşverenlerin önerileri doğrultusunda işçilere verilen hakları geri alan, işçiler aleyhine yasada değişiklik yaptılar. Yeni düzenleme 10-06-2003 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak uygulamaya konuldu.

Önemli ve de ilginç olan; AKP İktidarı işçiler aleyhine yasal düzenleme yaparken, işçi örgütlerinin yeterince tepki koymamalarıydı.

AKP iktidarı bu düzenleme ile işverenden yana tutum (tavır) aldığını ve alacağını iktidarının ilk aylarında göstermiş oldu.

                                                                       ***

*Üçüncü önemli düzenlemede de yabancılara toprak satışını kolaylaştıran düzenleme idi.

Bin dokuz yüz yirmili yıllarda, Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ve dünya devletleri içinde özgür ve bağımsız bir devlet olarak yer aldı. Cumhuriyeti kuran yönetim devletin ve ulusun saygın kimliğine uygun yasalar çıkarmıştı. Bu yasalardan biri de kanla kazanılmış toprak ve taşınmazların yabancılara satışı ile ilgili düzenlemeydi. O yılların koşullarında bağımsız devletlerin topraklarını koruyucu uygulamalar örnek alınmış, tarım toprakları korunmuş ve karşılıklık ilkesi getirilmişti.

Cumhuriyeti kuran yönetimin taşınmaz malların yabancılara satışı ile ilgili duyarlılığı ANAP iktidar olana kadar korunmuştu. İlk olarak yabancılara taşınmaz mal satışını kolaylaştırıcı düzenlemeler ANAP iktidarında yapıldı. ANAP İktidarının yabancılara taşınmaz mal edinimi yönündeki yasal düzenlemeleri Anayasa yargılığı tarafından iptal edildi.

Anayasa yargısının kararlarına karşın (rağmen) AKP yönetimi, 2003 yılında başlayarak, Köy Yasası, Tapu Yasası, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Yasası, Turizmi Teşvik Kanunu ve Endüstri Bölgeleri Yasası, 2 B Yasası gibi birçok yasada yaptığı değişiklikle yabancılara taşınmaz mal ediniminin önündeki engelleri tek tek kaldırdı.

Yüz yıl önce askeri, topu, tüfeği ile ülkemizi işgal edemeyen yayılmacı, sömürgenler, bugün yapılan yanlışlar nedeniyle, paralarının gücü ile topraklarımızı ele geçirmekteler.

AKP’nin çiftçinin borçlanmasına yol açan tarım politikası ve yabancılara taşınmaz mal edinimindeki kolaylaştırıcı düzenlemeler, toprakların hızla el değiştirmesine sebep olmaktadır.

Cumhuriyetin ilanından AKP iktidara gelinceye kadar (1923-2003) geçen 80 yılda yabancılara 11 milyon metrekare toprak satılmıştır. AKP iktidarının ilk on yılında 136 milyon metrekare toprak satılmıştır. Daha sonraki yıllarda yabancılara satılan topraklarla ilgili bilgiler gizlendiği gerçek sayılara ulaşılamamaktadır.

 6302 sayılı Tapu Kanunu ve Kadastro Kanunununda 03.05.2012 tarihinde yapılan değişiklik ile karşılıklılık ilkesinin kaldırılması ile yabancılara taşınmaz mal satışı hızlandı. Türkiye’den yabacıların taşınmaz mal edinimleri ile ilgili düzenli olarak yayınlanan istatiksel bilgilere ulaşım 2015 yılında başlayarak engellemek zorunda kaldılar.

 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine verdiği yanıt da: “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İstatistik Bilgi Sistemi kayıtlarına göre, 1 Ocak 2014-15 Haziran 2020 tarihleri arasında yabancı gerçek kişiler tarafından satış vb. yollarla 18 milyon 451 bin 99 metrekare ana taşınmaz (arazi, arsa vb.) alındı.” Yabancı gerçek kişilerin Türkiye’den taşınmaz mal alımlarının ülke güvenliği açısından ne kadar tehlikeli bir noktaya ulaştığı, Bakanın açıklamasından da anlaşılaktadır.

Bu verilere; yabancı şirketlerin, Türkiye’de yabancıların kurdukları şirketlerin ve de yerli işbirlikçilerin yabancılar adına aldıkları toprak miktarları da eklendiğinde korkunç boyutlara ulaşmaktadır.

Yapılan yanlışlar nedeniyle, Arabı, İngiliz’i, İsraillisi vb. yedi düvelin insanları, paraları ile vatan topaklarını işgal etmekteler.

Yabancı topraklarımızı neden alıyor?  

Düşün! Bu duruma daha fazla izlemeci (seyirci) olma!

Diğer Yazılar